Επεξήγηση δεικτών

Κατάσταση: Διαχρονική πορεία
Καλή Ανοδική θετικά
Μέτρια Ανοδική αρνητικά
Κακή Καθοδική θετικά
Έλλειψη στοιχείων Καθοδική αρνητικά
Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση Σταθερή
   Έλλειψη στοιχείων
   Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση

Ιστορικό

Η επικαιροποίηση του Ν.1561/85 για το Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης, ο έλεγχος της εφαρμογής και της πορείας του, καθώς και η υλοποίηση πολιτικών, σχεδίων, προγραμμάτων, έργων και δραστηριοτήτων στην περιοχή Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης απαιτούν μια συγκροτημένη διαδικασία, κατά την οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο η πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης (υπάρχουσες μελέτες και ελλείψεις), όσο και η μεθοδολογία που ακολουθείται από διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ, ΟΟΣΑ).

Η ανάπτυξη και χρήση δεικτών πραγματοποιείται επί του παρόντος από διεθνείς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υποστήριξη της EUROSTAT, για την αποτίμηση της κατάστασης του περιβάλλοντος στα κράτη-μέλη και της προόδου που επιτυγχάνεται προς τους στόχους που θέτει η στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο τέως ΟΡΘΕ, σε συνεργασία με ομάδα επιστημόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υλοποίησε ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός Συστήματος Δεικτών Περιβάλλοντος και Αειφορίας για την Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ).

Το εν λόγω Σύστημα συμβαδίζει με τα υπάρχοντα διεθνή πρότυπα και καλύπτει τις ανάγκες ως προς την παροχή πληροφορίας για το σχεδιασμό στρατηγικών, την αποτίμηση της πορείας προς συγκεκριμένους στόχους και τη λήψη αποφάσεων.

Η συνεχής ενημέρωση των τιμών των δεικτών του Συστήματος μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη των διαρκών αναγκών που υπάρχουν για την αποτίμηση και σύγκριση της πορείας της ΕΠΘ σε σχέση με την πρόοδο που επιτυγχάνεται σε εθνική κλίμακα και την πρόοδο σε σχέση με άλλες πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης. Παράλληλη επιδίωξη της χρήσης του Συστήματος είναι η υποστήριξη όλων των φορέων της ΕΠΘ κατά τη διαμόρφωση σχεδίων δράσης και τη λήψη αποφάσεων.

Αυτό το έργο της συνεχούς παρακολούθησης, συμπλήρωσης, επικαιροποίησης και δημοσιοποίησης των τιμών των δεικτών είναι που ανέλαβε το Παρατηρητήριο Αειφορίας και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΠΑΠΘ) λειτουργώντας μόνιμα του στα πλαίσια του τέως ΟΡΘΕ, με βάση την απόφαση της ΕΕ του ΟΡΘΕ για τη δημιουργία του (αρ. απόφ. 4/7/21.12.10).
Με την κατάργηση του ΟΡΘΕ (ν.4250/14), τις αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου ανέλαβε το Τμ Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών & Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Το σύστημα δεικτών έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην οργάνωση της υπάρχουσας πληροφορίας με αποτέλεσμα να υπάρχει ουσιαστική βελτίωση και διευκόλυνση στον τρόπο ενημέρωσης και της παρουσίασης της πληροφορίας στους λήπτες αποφάσεων αλλά και στο ευρύ κοινό, με στόχο την ευαισθητοποίηση στα βασικά ζητήματα που αφορούν την ΕΠΘ.

Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι προηγήθηκε δημοσιοποίηση του Συστήματος με σκοπό τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη διαμόρφωση του Συστήματος διαμέσου ενός εποικοδομητικού και καρποφόρου διαλόγου για τη σφαιρική αντιμετώπιση του εξεταζόμενου προβλήματος και την καλύτερη αποτύπωση των αναγκών των φορέων της περιοχής της Θεσσαλονίκης. Ο δημόσιος διάλογος πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις:

α) στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
β) μέσω δημόσιας διαβούλευσης με φορείς της ΕΠΘ, όπως και εθνικούς φορείς.

Τα νέα μας

Συμμετοχή στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Συμμετοχή του ΠΑΠΘ στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014, με παρουσίαση...

Διεθνής διάκριση για το Σύστημα Δεικτών Θεσσαλονίκης

Η επιστημονική δημοσίευση του ΑΠΘ και του ΟΡΘΕ στο διεθνές περιοδικό CITIES - The International Journal...

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος

Σεϊχ Σου

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Χάρτης ΠΑΠΘ

Επισκέπτες από 43 χώρες

Επισκέπτες από 32 Ελληνικές πόλεις