Επεξήγηση δεικτών

Κατάσταση: Διαχρονική πορεία
Καλή Ανοδική θετικά
Μέτρια Ανοδική αρνητικά
Κακή Καθοδική θετικά
Έλλειψη στοιχείων Καθοδική αρνητικά
Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση Σταθερή
   Έλλειψη στοιχείων
   Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση

Δημοσιεύσεις

1. Νικολάου Κ., Φαρδή Ε., "Δείκτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη σε περίοδο ύφεσης", Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014


2. Νικολάου Κ., Φαρδή Ε., "Δείκτες ενέργειας ως παράγοντες επίδρασης στο περιβάλλον της Θεσσαλονίκης σε περίοδο ύφεσης", Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014


3. Νικολάου Κ., Φαρδή Ε., "Δείκτες μεταφορών ως παράγοντες επίδρασης στο περιβάλλον της Θεσσαλονίκης σε περίοδο ύφεσης", Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014


4. Νικολάου Κ., Φαρδή Ε., "Δείκτες στερεών αποβλήτων στη Θεσσαλονίκη σε περίοδο ύφεσης", Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014


5. Φαρδή Ε., Νικολάου Κ., "Δείκτες γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας ως παράγοντες επίδρασης στο περιβάλλον της Θεσσαλονίκης σε περίοδο ύφεσης", Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014


6. Φαρδή Ε., Νικολάου Κ., "Δείκτες χλωρίδας, πανίδας και ποικιλότητας στη Θεσσαλονίκη σε περίοδο ύφεσης ", Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014


7. Φαρδή Ε., Νικολάου Κ., "Δείκτες υδατικών πόρων και θαλασσίου περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη σε περίοδο ύφεσης ", Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014


8. Καββαδία Μ., Νικολάου Κ., Φαρδή Ε., "Οικονομικοί και πληθυσμιακοί δείκτες ως παράγοντες επίδρασης στο περιβάλλον της Θεσσαλονίκης σε περίοδο ύφεσης ", Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014


9. Καββαδία Μ., Νικολάου Κ., Φαρδή Ε., "Τουριστικοί δείκτες και περιβάλλον στη Θεσσαλονίκη σε περίοδο ύφεσης", Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014


10. Καββαδία Μ., Νικολάου Κ., Φαρδή Ε., "Δείκτες υγείας επηρεαζόμενοι από το περιβάλλον στη Θεσσαλονίκη σε περίοδο ύφεσης ", Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014


11. Νικολάου Κ., Φαρδή Ε., "Χημικές παράμετροι στο σύστημα δεικτών του Παρατηρητηρίου Αειφορίας και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΠΑΠΘ)", Πρακτικά 21ου Πανελλήνιου Συνέδριου Χημείας, ΕΕΧ, Θεσσαλονίκη, 9-12 Δεκεμβρίου 2011

12. Nikolaou K., Fardi E., "Establishment of an Observatory for Sustainability and Environment in Thessaloniki", Book of Abstracts of the 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, MESAEP, Ioannina, Greece, 24-27 September 2011

13. Moussiopoulos N., Achillas Ch., Vlachokostas Ch., Spyridi D., Nikolaou K., "Environmental, social and economic information management for the evaluation of sustainability in urban areas: A system of indicators for Thessaloniki, Greece", Cities, 27(5): 377-384, 2010

14. Moussiopoulos N., Achillas C., Vlachokostas C., Spyridi D., Nikolaou K., "Using indicators for the evaluation of the environment and sustainability in the Greater Thessaloniki Area", Proceedings of the 3rd International Conference on Solid Waste Management: Towards a zero waste society, Hellenic Solid Waste Management Association, Athens, Greece, 30-31 October 2009

15. Μουσιόπουλος Ν., Αχίλλας Χ., Βλαχοκώστας Χ., Σπυρίδη Δ., Νικολάου Κ., "Σύστημα δεικτών περιβάλλοντος και αειφορίας για τη Θεσσαλονίκη", Πρακτικά 3ου Συνεδρίου “Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Αναζητώντας Λύσεις για το Ελληνικό Περιβάλλον”, Συμβούλιο Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., 15-17 Οκτωβρίου 2009

16. Moussiopoulos N., Achillas Ch., Vlachokostas Ch., Spiridi D., Kalognomou E.-A., Nikolaou K., "System of indicators for sustainable development in Thessaloniki: A tool for the management of environmental information", Proceedings of the 11th International Conference on Environmental Science and Technology, Global NEST-University of the Aegean, Chania - Crete, Greece, 3-5 Sept. 2009

17. Moussiopoulos N., Achillas Ch., Vlachokostas Ch., Spiridi D., Nikolaou K., "Development of a framework of indicators for the evaluation of the environment and sustainability in the Greater Thessaloniki area", Proceedings of the 2nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), A. Kungolos, K. Aravossis, A. Karagiannidis, P. Samaras (Editors), University of Thessaly, Mykonos, Greece, 21-26 June 2009, Vol. IV, pp. 2039-2044

18. Μουσιόπουλος Ν., Αχίλλας Χ., Νικολάου Κ., "Ανάπτυξη συστήματος δεικτών για την αποτίμηση του περιβάλλοντος και της αειφορίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης", Πρακτικά 3ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 14-17 Μαρτίου 2008

19. Μουσιόπουλος Ν., Νικολάου Κ. (επιμέλεια), "Δείκτες περιβάλλοντος και αειφορίας για τη Θεσσαλονίκη", Εκδ. ΥΠΕΧΩΔΕ - Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 224 σελ., 2008

20. Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, "Σύστημα δεικτών περιβάλλοντος και αειφορίας για τη Θεσσαλονίκη", Τελική Έκθεση Ερευνητικού Προγράμματος, Θεσσαλονίκη, 527 σελ., 2008

21. Nikolaou K., Basbas S., Taxiltaris C., "Assessment of air pollution indicators in an urban area using the DPSIR model", Fresenius Environmental Bulletin, 13(9): 820-830, 2004

22. Nikolaou K., Toskas G., Taxiltaris C., Basbas S., "Classification of European countries based on air pollution indicators", Journal of Environmental Protection and Ecology, 5(3): 481-486, 2004

23. Nikolaou K., "Planning of an environmental pressure indicators system in a metropolitan area", Journal of Environmental Protection and Ecology, 2(3): 595-602, 2001 

Τα νέα μας

Συμμετοχή στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Συμμετοχή του ΠΑΠΘ στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014, με παρουσίαση...

Διεθνής διάκριση για το Σύστημα Δεικτών Θεσσαλονίκης

Η επιστημονική δημοσίευση του ΑΠΘ και του ΟΡΘΕ στο διεθνές περιοδικό CITIES - The International Journal...

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος

Σεϊχ Σου

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Χάρτης ΠΑΠΘ

Επισκέπτες από 43 χώρες

Επισκέπτες από 32 Ελληνικές πόλεις