Επεξήγηση δεικτών

Κατάσταση: Διαχρονική πορεία
Καλή Ανοδική θετικά
Μέτρια Ανοδική αρνητικά
Κακή Καθοδική θετικά
Έλλειψη στοιχείων Καθοδική αρνητικά
Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση Σταθερή
   Έλλειψη στοιχείων
   Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Αέρα για τη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης

O Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ) σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή) υλοποίησαν πρόγραμμα, στα πλαίσια του οποίου εγκαταστάθηκε στον ΟΡΘΕ ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας αέρα (ΣΔΠΑ) για τη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες εκτίμησης και πρόγνωσης της ποιότητας αέρα των πόλεων. 

Το σύστημα:

α) παρέχει ωριαίες εκτιμήσεις της ποιότητας αέρα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης σε πραγματικό χρόνο (δηλ. για την επόμενη ώρα) και
β) πραγματοποιεί προγνώσεις για την ποιότητα αέρα του επόμενου 24ώρου.

Μετά το πέρας των υπολογισμών, πραγματοποιείται αυτόματη επεξεργασία των αποτελεσμάτων, με ταυτόχρονη παραγωγή χαρτών, ημερήσιων διακυμάνσεων και στατιστικών δεικτών που αφορούν στα προβλεπόμενα επίπεδα συγκεντρώσεων πέντε βασικών ατμοσφαιρικών ρύπων και πιο συγκεκριμένα του διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2), του όζοντος (Ο3), των αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη από 10 μικρόμετρα (ΡΜ10), των αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα (ΡΜ2.5) και του βενζολίου.

Oι προαναφερθείσες λειτουργίες υλοποιούνται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος που βασίζεται σε σύγχρονα προγνωστικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και πιο συγκεκριμένα το προγνωστικό μετεωρολογικό μοντέλο μεσοκλίμακας ΜΕΜΟ και το μοντέλο διασποράς και χημικού μετασχηματισμού MARS-aero. Για τη διεξαγωγή των υπολογισμών αξιοποιούνται επίσης δεδομένα μετεωρολογίας και συγκεντρώσεων από μοντέλα μεγαλύτερης κλίμακας.

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών, που διεξάγονται από τον υπολογιστικό πυρήνα του ΣΔΠΑ είναι προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας:

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Αέρα Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, το σύστημα παρέχει στον ΟΡΘΕ τη δυνατότητα διεξαγωγής προσομοιώσεων διασποράς σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας τα σενάρια εκπομπών ρύπων που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) για τη συστηματική ποσοτικοποίηση των εκπομπών σε μορφή καννάβου.

Η υλοποίηση του ΣΔΠΑ εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις της Κοινοτικής Οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη (2008/50/EC), στην οποία ενθαρρύνεται η χρήση μαθηματικών μοντέλων ως εργαλείων εκτίμησης και διαχείρισης της ποιότητας αέρα με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση του κοινού σε ότι αφορά τα επίπεδα συγκεντρώσεων των ατμοσφαιρικών ρύπων, που καθορίζονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στην παρούσα φάση το σύστημα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Τα νέα μας

Συμμετοχή στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Συμμετοχή του ΠΑΠΘ στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014, με παρουσίαση...

Διεθνής διάκριση για το Σύστημα Δεικτών Θεσσαλονίκης

Η επιστημονική δημοσίευση του ΑΠΘ και του ΟΡΘΕ στο διεθνές περιοδικό CITIES - The International Journal...

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος

Σεϊχ Σου

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Χάρτης ΠΑΠΘ

Επισκέπτες από 43 χώρες

Επισκέπτες από 32 Ελληνικές πόλεις